Counselling

Counselling is een vorm van persoonlijke psychische / psychosociale begeleiding, die uitgaat van jouw beleving en jouw mogelijkheden in jouw situatie. We werken samen om jezelf beter te leren begrijpen en te leren handiger om te gaan met problemen. De vertrouwelijke relatie tussen jou en de counsellor vormt de basis. Counselling werkt op professionele wijze, non-directief (niet sturend) en niet volgens een routinematige werkwijze.  Zowel korte als langere trajecten zijn mogelijk, de duur van de gesprekken en het aantal spreken we af in onderling overleg.

Samen werken aan het verminderen van jouw onzekerheid houdt in:

  • onderzoeken welke gedachten, gevoelens en gedrag hierbij horen en
  • welke achterliggende redenen en/of patronen hiermee te maken hebben
  • onderzoeken of deze factoren (nog) passend zijn voor jou en hoe dit te veranderen
  • dit vertalen in concrete stappen richting de gewenste verandering, en  bijsturen waar nodig 

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op hoe je jezelf ziet en hoe je omgaat met onzekerheid, o.a. je persoonlijkheid, copingstrategieën, steun van anderen, beweging, voeding en slaap. Door hier bewuster keuzes in te maken, kun je leren milder en vriendelijker voor jezelf te zijn en jezelf meer te accepteren en te waarderen.

Copingstrategieën zijn de acties die je onderneemt om stress, onzekerheid e.d. te verminderen. Dit kan door inspanningen te verrichten gericht op het verminderen van de last die je hebt van stress, bijvoorbeeld je emoties negeren, piekeren, heel hard werken, je richten op de zorg voor anderen. Strategieën gericht op het verminderen van de oorzaak van de stress of onzekerheid beginnen met het onder ogen zien van het probleem, gevolgd door het zoeken van een effectieve en passende oplossing voor de oorzaak van het probleem. Ook bewust omgaan met de emoties m.b.t. het probleem is een effectieve copingstrategie. 

Bemerk je dat jij anders, bewuster en effectiever om zou willen leren gaan met onzekerheid, twijfel en stress? 

Wil je jezelf meer leren accepteren en waarderen?

Perspectief Counselling kan jou helpen bij deze verandering. In een kennismakingsgesprek vertel ik je graag meer hierover. Van harte welkom!

 TIPS

  • Besteed bewust aandacht aan je reacties op gebeurtenissen in je leven en je gevoelens en gedachten hierover. Bespreek dit met iemand die je vertrouwt of zet ze op papier. Denk na over wat jij nodig hebt om hiermee om te gaan en vraag om wat jij nodig hebt! Dit kan (erg) ongemakkelijk voelen omdat het nieuw is voor jou!

  • Bedenk voor jezelf wat echt belangrijk is in jouw leven: wie en wat doen er echt toe? Dit zijn de waardevolle 'dingen' in jouw leven.

  • Bedenk dat goed voor jezelf zorgen belangrijk is om in balans te blijven.

  • Maak regelmatig tijd voor jezelf en gebruik deze om te ontspannen.

  • Nobody is perfect! Last hebben van onzekerheid, stress of perfectionisme is geen tekortkoming.

  • Vraag om hulp als het je teveel wordt!